Xương bò

40.000

Xương bò quê, thơm nức khi nấu phở hay nấu canh